AGENDA

 

9 oktober 2015. De första resultaten från utvärderingen av INNSENS-kursen
Utvärderingen av INNSENS-kursen är nu nästan avslutad. Av totalt 77 kursdeltagare har 58 stycken (75%) blivit godkända på minst 70% av innehållet.

Kursutvärderingen visade väldigt positiva resultat gällande till exempel kursinnehållet och de praktiska uppgifterna. Vissa andra aspekter gällande on-line kursen behöver förbättras, till exempel forumen som inte användes så mycket. Kursledarnas uppgift att guida och motivera deltagarna verkade vara mycket viktig för många deltagare. Några deltagare hade problem med att hinna slutföra kursen på grund av tidsbrist, vilket verkade vara det största hindret för att delta i kursen.

Här är några siffror som kan ge en bild av vad deltagarna tyckte om kursen:

 87% av deltagarna var överlag nöjda med kursen
 85% av deltagarna tyckte att on-line plattformen var lätt att använda
 60% av deltagarna uppgav att arbetsbördan var ideal (för många andra var den för tung)
 68% ´svarade att uppgifterna var värdefulla
 74% tyckte att testen i slutet av modulerna representerade innehållet i modulerna

 

     
 

7 och 8 oktober 2015. Slutmöte i Göteborg (Sverige)
I början av oktober hölls det sista INNSENS-mötet på SP i Göteborg. Syftet med mötet var att sammanfatta det arbete som gjorts och dra de sista slutsatserna av projektet. Mötesagendan innehöll en sammanfattning av utvärderingen och förslag på förbättringar. Frågan om eventuella fortsatta kurser diskuterades också.

 

 

 

     
 

24 september 2015. INNSENS presenteras för ett “Enterprise Europe Network”
Den 23-24 september hölls ett möte hos ”AgroFood Sector Group” i Wroclaw i Polen. Det specifika ämnet som diskuterades var hälsosamma livsmedel, inklusive ekologiska livsmedel, funktionella livsmedel, och traditionella livsmedel. Vid mötet presenterades syfte, metoder och resultat från INNSENS-projektet. Projektet presenterades av Julio Carreras (AINIA) som är koordinator för gruppen. Denna sektorsgrupp för samman experter från regioner med många AgroFood-företag, Syftet är att hjälpa små och medelstora företag (SMEs) inom denna sektor att växa och utvecklas internationellt. ”AgroFood Sector Group” tillhör Enterprise Europe Network, som har till syfte att hjälpa SMEs att utöka sina affärsmöjligheter i EU och övriga världen.

 

     
 

23-27 augusti 2015. Pangborn i Göteborg (Sverige)
Den 23-27 augusti hölls det elfte Pangborn Symposiet i Göteborg, Sverige. Detta är det största sensoriska mötet i världen. På Pangborn samlas forskare, studenter, sponsorer och företag för att knyta nya kontakter som kan skapa nya samarbeten och nätverk. Under symposiet presenterades en poster med titeln ” INNSENS- Exploring the need for sensory and consumer training in SMEs of 5 countries”. Postern innehöll bland annat resultaten från behovsanalysen gjord i den tidiga delen av projektet. 

     
 

15 juli 2015. Utvärdering efter kursens slut
När kursen avslutats påbörjade SP utvärderingen av kursen. Svaren från utvärderingsenkäterna analyserades, och 1-2 personer från vardera av de 5 deltagande länderna djupintervjuades. Dessa uppgifter genomfördes för att sammanställa deltagarnas åsikter för att göra kursen ännu bättre gällande både kursinnehåll, kursplattform, forum och uppgifter i framtiden.

 

     
 

5 mars 2015. INTED-konferens
2-4 mars 2015 hölls den internationella konferensen INTED (International Technology, Education and Development). Vid denna konferens hade INNSENS-konsortiet möjlighet att presentera projektet och dela erfarenheter med andra inom utbildningsområdet.

 

     
 

18 juni 2014. Resultat från behovsanalysen
Den första delen av projektet, behovsanalysen, visade att det finns ett behov av utbildning i sensorik och konsumentkunskap för anställda vid SMEs inom livsmedelssektorn i alla 5 undersökta länder. En kurs på 80 timmar skulle dock ta för mycket tid i anspråk av den anställde, det skulle ta för mycket tid från andra uppgifter, istället föredrogs en kurslängd av 40 timmar. Nästan hälften av de anställda svarade att de önskade kunna göra kursen både på arbetsplatsen och från hemmet, samt att de föredrog att själva kunna bestämma i viken ordning de olika delarna skulle göras. Några av de mest intressanta ämnena enligt de anställda vid små och medelstora livsmedelsföretagen var: att använda sensorisk analys och konsumentkunskap i produktutvecklingen, hur man planerar en sensorisk studie, sensoriska lagringsförsök och snabba sensoriska metoder. Några av de minst intressanta ämnena visade sig vara: sensorisk genetik, urvalstestning av bedömare och metoden napping.

 


 

     
 

5 februari 2015 – INNSENS presenterades i Workshopen: Olivolja och våra sinnen
AINIA i Spanien organiserade workshopen “Olivolja och våra sinnen”. Det var en workshop som förde samman experter i provsmakning av olivolja, konsumenter, tillverkare och företag för att diskutera de sensoriska egenskaperna hos denna produkt och dess viktiga roll i medelhavsköket. Olika typer av olivolja provsmakades (extra, virgin och annan olivolja). Cirka 150 personer deltog i workshopen, där även INNSENS-broschyrer delades ut för att upplysa om INNSENS-projektet.     
 

17th and 18th February 2015 – Parma (Italy)

INNSENS forth meeting was held in Parma in the middle of February 2015, in SSICA. The meeting consisted in 1 day and a half of work, as usual. During the meeting, last arrangements and decisions about the content and display in Moodle of the different e-learning elements of the course were done. Good practices for tutoring the course were established. Quality indicators of the learning activity were discussed. The calendar for the 5 pilot experiences of the e-learning course was decided.

 

     
 

March 2015 to June 2015. Pilot Experience of the e-learning course

The course consisted in 10 modules


Modul 0

Introduction to INNSENS and the training program

Modul 1

Sensory attributes and the way we perceive them

Modul 2

Factors affecting sensory measurements

Modul 3

Introduction to quality control, shelf-life testing and product innovation

Modul 4

Methods with analytical assessors

Modul 5

Methods with consumers

Modul 6

Essentials of sensory evaluation (subjects, samples & environments)

Modul 7

Planning a sensory project

Modul 8

Analysing and reporting

Modul 9

Putting sensory analysis into practice

Implementation of all the content of the modules, translation to local languages and up loading in the Moodle platform was carried out by means of a good collaboration of all partners.

The course begun the 16th March and ended the second fortnight of June.
More than 50 participants from Food and Drink SME’s have taken part in the course.     
  10-11 september 2014 – Köpenhamn, Danmark
Innsens tredje projektmöte hölls i Köpenhamn under andra veckan i september vid Köpenhamns Universitet (UCPH). Mötet varade i en och en halv dag som föregående möte. Under mötet presenterades en första version av kursplanering: modulerna, strukturen hos de teoretiska föreläsningarna, praktiska övningar och frivilligt material. Kursen kommer att göras i 5 versioner, en för varje lokalt språk, samt ett forum på engelska för att möjliggöra samverkan mellan studenter från olika europeiska länder. Ett tidsschema för utarbetandet av moduler, granskning och översättning planerades i detalj.

     
  14-15 maj, 2014 – Bukarest, Rumänien
Innsens andra projektmöte hölls i Bukarest i mitten av maj hos IBA (The National Institute of Research & Development for Food Bioresources). Mötet varade i en och en halv dag under vilken resultaten från behovsanalysen redovisades av SSICA. Resultaten är mycket viktiga för att styra utformningen av kursen. Dessutom drogs riktlinjerna för kursens struktur och innehåll upp, aktiviteter för spridning uppdaterades och projektets websida presenterades.

     
  30-31 januari 2014 – Bryssel, Belgien
Under de sista två dagarna i januari 2014 genomfördes ett startmöte hos EACEA (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur). Mötet var ämnat åt att utbilda projektkoordinatorerna i de operativa och finansiella tillvägagångssätt som Lifelong Learning Programme begär skall användas. Specifika sessioner var anordnade för att fokusera på viktiga frågor gällande administrering av projekt, inklusive spridning och utnyttjande av projektresultat.


     
  26 november 2013 – Valencia, Spanien
Innsens startmöte hölls hos AINIA i Valencia i november 2013. Det var en intensiv dag som bland annat innehöll en projektintroduktion av koordinatorn, inklusive finansiella och administrativa detaljer, och en översikt av varje workpackage som gavs av respektive ansvarig. Arbetsuppgifter for genomförande av de första workpackagen specificerades och planerades.
        INNSENS PROJECT - Innovation through the consumer and sensory sciences
Lifelong learning programme